بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 118 - شماره 32 مورخ 20/8/1365: قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی بدون داشتن ﭙروانه رانندگی(نوع قتل)

عنوان : قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی از آن جهت که
تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه
مشمول بند ب ماده 8 قانون دیات می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و شانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه
موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی ( نوع قتل )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور و همچنین شعبه چهاردهم آن دیوان به شرح دادنامه شماره 7/11/14 – 8/10/1363 نظر دادگاه کیفری 1 قوچان را که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی، خطاء محض تلقی و مدت تأدیه دیه بر اساس بند ج ماده8 قانون مجازات اسلامی ( دیات) سه سال تعیین گردیده، تنفیذ کرده اند ولی شعبه چهاردهم به شرح دادنامه شماره 1110/14 – 20/10/1363 در مورد اتهام مشابه ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه، قتل را شبه عمد تشخیص داده و مدت پرداخت دیه را طبق بند ب ماده 8 قانون نامبرده دو سال تعیین کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی »
« وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی»
« که مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات »
« مصوّب 18/5/62 کمیسیون امورقضائی مجلس »
« شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً »
« تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از »
« لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده 8 قانون »
« دیات مصوّب 20/4/61 می باشد، بنابراین رأی »
« شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس »
« صادرگردیده صحیح ومنطبق با موازین قانونی »
« است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت »
« رویه قضائی مصوّب 1328 برای شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir