بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 120 - شماره 45 مورخ 25/10/1365: ماده 6 قانون مجازات اسلامی

عنوان : ماده 6 قانون مجازات اسلامی منصرف از قوانین و احکام الهی از
جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریع شده اند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هفتم و چهاردهم دیوان عالی کشور
موضوع : ماده 6 قانون مجازات اسلامی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری 1 زاهدان را بر صدور حکم قصاص که در رسیدگی مجدد به اتهام شخصی که قبل از تصویب قانون حدود و قصاص مرتکب قتل عمدی شده، ابراز گردیده، با وصف اینکه متهم ابتدا در دادگاه استان سیستان و بلوچستان محاکمه و به حبس دائم محکوم ولی رأی دادگاه بر اثر فرجام خواهی او نقض گردیده، تأیید کرده است ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه به لحاظ عدم فرجام خواهی دادستان از رأی محکومیت قبلی متهم، تشدید مجازات متهم را به قصاص از نظر ایجاد حق مکتسبه برای او جایز ندانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده6 قانون مجازات اسلامی مصوّب مهرماه »
« 1361 که مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی »
« را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع »
«جرم وضع شده باشد منصرف ازقوانین واحکام »
« الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از »
« صدر اسلام تشریع شده اند،بنابراین رأی شعبه »
« چهاردهم دیوان عالی کشورکه حسب درخواست»
« اولیاء دم وبه حکم آیه شریفه (ولکم فی القصاص»
«حیات یااولی الالباب) براین مبنا به قصاص صادر»
« گردیده ، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر »
«طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب»
« 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها در»
« موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir