بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 132 - شماره 528 مورخ 2/8/1368: تجدید نظر خواهی دادستان

عنوان : دادستان می تواند به استناد ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر
احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوّب سال 1367 نسبت
به احکام دادگاههای کیفری 1و2 که قبل از لازم الاجرا شدن آن
قانون صادر شده درخواست تجدید نظر نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه کیفری 1 تهران
موضوع : تجدید نظر خواهی دادستان

خلاصه گزارش پرونده

شعبه 140 دادگاه کیفری1 تهران، حکم دادگاه کیفری 1 را که به قائم مقامی از دادگاه کیفری 2 قبل از لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوّب سال 1367 صادر شده، مشمول ان قانون ندانسته و درخواست تجدید نظر دادستان را نپذیرفته ولی شعبه 135 همان دادگاه در مورد مشابه درخواست تجدید نظر دادستان را پذیرفته و طبق ماده 8 قانون مزبور به آن رسیدگی و حکم صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« براساس ماده 284 قانون اصلاح موادی از »
« قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب 1361، »
« دادستان می توانسته است نسبت به احکام »
« دادگاههای کیفری درخواست تجدید نظرنماید.»
« ماده 8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام »
« دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوّب مهر»
« ماه 1367 نیز صریحاً این حق را در موارد »
« مصرحه در این ماده به دادستان داده است ، »
« لذامورد منصرف ازماده4 قانون مدنی میباشد »
« و دادستان می تواند به استناد ماده8 قانون مار»
« الذکرنسبت به احکام سابق الصدوردادگاههای »
« کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدید نظر»
« نماید ومرجع تجدید نظربشرح مندرج درقانون»
« تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههاست ، »
« بنابراین رأی شعبه 135 دادگاه کیفری یک »
« تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و »
« منطبق با موازین قانونی است.این رأی برطبق»
« ماده 3ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی»
« کیفری مصوّب 1337برای دادگاهها درموارد »
« مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir