بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 136 - شماره 535 مورخ 3/7/1369: صلاحیت دادگاه کیفری 1

عنوان : در نقاطی که دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده رسیدگی به جرائم داخل
در صلاحیت دادگاه کیفری1با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 میباشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دادگاه کیفری 1

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی یک در نقاطی که دادگاه کیفری تشکیل نشده، برای رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهارم در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی یک بندر انزلی و دادگاه کیفری 1 رشت صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندر انزلی را تأیید کرده است ولی شعبه دوازدهم در موردی که بین دادگاه حقوقی یک رودسر و دادگاه کیفری 1 رشت اختلاف در صلاحیت حاصل شده، دادگاه کیفری 1 رشت ( نزدیکترین دادگاه کیفری 1) را صالح دانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل »
« دادگاههای کیفری 1و2 مصوّب خرداد ماه »
« 1368درنقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل »
« نشده رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت »
« دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری»
« یک می باشد مگر اینکه رئیس قوه قضائیه بر»
« مبنای ماده 5 قانون مزبور و بند یک از اصل»
« 158 قانون اساسی قسمتی از حوزه قضائی »
« دادگاه کیفری یک را منتزع و دراجرای ماده »
« 9قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار»
« نماید ، بنابراین رأی شماره 1053/12 – »
« 12/12/68 شعبه 12 دیوان عالی کشور تا »
« حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و »
« منطبق با قانون تشخیص می شود.این رأی بر»
« طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی »
« مصوّب 1328برای شعب دیوان عالی کشور»
« و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir