بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 140 - شماره 541 مورخ 4/10/1369: جرائم مخل نظم جامعه و امنیت عمومی(صلاحیت ذاتی دادگاه)

عنوان : ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف در موقع شب به منازل
مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب از جرائم مخل به
نظم و امنیت عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و
دادگاه انقلاب است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور
موضوع : جرائم مخل نظم جامعه و امنیت عمومی ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به جرم ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم صلاحیت دادسرای عمومی را تأیید ولی شعبه بیستم با تأیید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب »
« به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید »
« وارعاب و وحشت ازجرائمی است که نظم جامعه »
« و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به »
« آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوّب »
« اردیبهشت ماه 1362درصلاحیت دادسرا و دادگاه»
« انقلاب اسلامی است، بنابراین رأی شعبه 20دیوان »
« عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح »
« تشخیص می شود.این رأی برطبق ماده واحده قانون»
« وحدت رویه قضائی مصوّب 1328 برای شعب »
« دیوان عالی کشورو دادگاهها درموارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir