بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 160 - شماره 586 مورخ 11/8/1372: نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به ﭙرونده های ناتمام ماده35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2

عنوان : نحوه رسیدگی به پرونده های ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای
کیفری 1و2 تابع ضابطه مقرر در تفسیر آن ماده می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم وشانزدهم دیوان عالی کشور
موضوع : نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به پرونده های نا تمام ماده
35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2

خلاصه گزارش پرونده

شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور بعد از لازم الاجراشدن قانون تجدید نظر آراء دادگاههای مصوّّب 17/5/1372 نسبت به پرونده هایی که بر اساس ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 در شعبه مطرح شده وبه صدور رأی منتهی نگردیده دادنامه مورد اعتراض را طبق ماده17 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض ورسیدگی را به شعبه همعرض ارجاع کرده،ولی شعبه چهارم در مورد مشابه به استناد ماده 35 مرقوم وتفسیر مورخ13/9/70مجلس شورای اسلامی از این ماده، دادنامه را نقض ورأی بر برائت متهم صادر نموده است.

« رأی هیأت عمومی »

« قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ »
« 27شهریور ماه1372لازم الاجرامی باشد ، »
« ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 »
« و 2مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده »
« مصوب13آذر ماه 1370را نسخ کرده بدون »
« اینکه نحوه رسیدگی به پرونده هائی را که »
« قبل از تاریخ 27/6/72 بر حسب درخواست »
« یکی ازمقامات مذکور در ماده 35 در شعب »
« دیوان عالی کشور مطرح می باشد تغییر دهد »
« ونظربه اینکه ماده4 قانون مدنی مقرر میدارد »
« که اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت »
« به ماقبل خود اثرندارد مگراینکه درخود قانون »
«مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده»
« باشد، درقانون تجدید نظر آراء دادگاهها مقررات»
«خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده های ماده»
« 35موجود درشعب دیوان عالی کشوراتخاذ نشده، »
« لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرونده های نا تمام »
« ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرردرتفسیرقانونی »
« ماده 35 ( در صورت نقض به صورت ماهوی ) »
« می باشد و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور »
« صحیح تشخیص می شود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir