بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 162 - شماره 588 مورخ 14/10/1372: مرجع تعقیب و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی

عنوان : مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی اداره فنی دادگستری و
مرجع رسیدگی به تخلفات آنان دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع
تخلف می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای تهران
موضوع : مرجع تعقیب و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی

خلاصه گزارش پرونده

شعب 19 دادگاه حقوقی یک، 23 دادگاه عمومی و 173 دادگاه کیفری 2 تهران در مورد رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی که اداره فنی اعلام نموده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب 19 دادگاه حقوقی یک و 173 دادگاه کیفری 2 تهران به موضوع رسیدگی و رأی صادر کرده اند ولی شعبه 23 دادگاه عمومی تهران به استناد مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی صادر و شعبه اول دیوان عالی کشور آن را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 30 آئین نامه قانون مترجمان رسمی مصوّب »
« 11 اردیبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را »
« مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف »
«شناخته تا برطبق آئین نامه قانون کارشناسان رسمی »
« اقدام نماید . درماده سوم الحاقی به آئین نامه قانون »
« کارشناسان رسمی مصوّب 18 تیر ماه 1341 هم »
« تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان »
« رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان»
« حوزه وقوع تخلف ارسال دارد، با این ترتیب مرجع »
« تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی »
« دادگستری ومرجع رسیدگی به تخلفات آنان بر اساس »
« آئین نامه مصوّب1341دادگاه شهرستان(دادگاه حقوقی»
« یک حوزه وقوع تخلف ) می باشد و اجرای ماده 27 »
« لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوّب»
« 1358درمورد عضویت مترجمان رسمی دراین کانون»
« تحقق نیافته است، بنابراین رأی شعبه 19دادگاه حقوقی »
«یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظر»
« صادرگردیده صحیح تشخیص می شود.این رأی برطبق»
«ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری »
« مصوّب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir