بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 166 - شماره 595 مورخ 9/12/1373: قاچاق مشروبات الکلی(مجازات)

عنوان : مجازات مقرر در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق درباره
مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی قابل اجراست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سی و یکم و سی و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع : قاچاق مشروبات الکلی ( مجازات )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رأی دادگاه انقلاب اسلامی بر محکومیت متهم به خرید و فروش مشروبات الکلی خارجی را به پرداخت جریمه بر اساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده صحیح دانسته و ابرام کرده ولی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در مورد مشابه به لحاظ اینکه مالیّت شراب محل شبهه و تردید است رأی دادگاه را در این قسمت صحیح ندانسته و نقض بلاارجاع کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین »
«قاچاق،تولید یا ورود ویا صدورمشروبات الکلی »
« ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی »
«مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، »
« پرداخت جریمه می باشد ، لذا به نظر اکثریت »
« اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور،مورد »
« با ماده مرقوم انطباق داشته ورأی شعبه 34دیوان»
«عالی کشورکه برمبنا واساس این نظرصادرگردیده»
« موجه تشخیص می شود. این رأی طبق ماده واحده»
«قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و »
« دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir