بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 168 - شماره 600 مورخ 4/7/1374: صلاحیت دیوان عالی کشور(رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به قتل عمدی)

عنوان : مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت متهم به قتل
عمدی دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور ( رسیدگی به درخواست تجدید نظر
شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به قتل عمدی )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور راجع به تجدید نظر خواهی از رأی برائت متهم به قتل عمدی که به استناد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده است آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم با این استدلال که ملاک صلاحیت مرجع تجدید نظر نفس احکام صادر شده از دادگاههای بدوی است به تجدید نظر خواهی اولیاء دم مقتول از حکم برائت متهم به قتل عمدی به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی ننموده و دادگاه تجدید نظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده است ولی شعبه بیست و هفتم در مورد مشابه خود را صالح دانسته و به تجدید نظر خواهی رسیدگی و دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل »
« دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص »
« آرائی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی »
« کشوراست به لحاظ اهمیت خاصی که قانون »
« گذار به حفظ وصیانت دماء نفوس قائل است »
« نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه »
« کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد »
« و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاهها نسبت »
« به موارد مذکور در ماده 21 مرقوم مشروط »
« به محکومیت نیست، بلکه بطور اطلاق ناظر »
« است به محکومیت یا برائت وطبق بند ب ماده »
« 26قانون مزبورازجمله اشخاصی که درموارد»
« مذکور دراین قانون حق درخواست تجدید نظر»
« دارند شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او می»
« باشد واعمال این حق درمورد حکم برائت منع »
« صریح قانونی ندارد . بنا به مراتب پذیرش »
« صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر از»
« برائت متهم به قتل درشعبه27دیوان عالی کشور»
«منطبق باجهات قانونی تشخیص وبه اکثریت آراء»
« تأیید می شود.این رأی برطبق ماده واحده قانون »
« وحدت رویه قضائی مصوّب 1328برای دادگاهها »
« و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir