بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 174 - شماره 619 مورخ 6/8/1376: دیه شکستگی استخوان منتهی به نقص عضو

عنوان : ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارد
شده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : دیه شکستگی استخوان منتهی به نقص عضو

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران با استنباط از ماده 442 قانون مجازات اسلامی در باب تعیین دیه شکستگی استخوان منتهی به نقص عضو آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوازدهم رأی دادگاه نخستین را که جهت شکستگی منتهی به نقص عضو علاوه بر تعیین خمس دیه آن عضو به استناد ماده 477 قانون نامبرده ارش نیز تعیین نموده در قسمت تعیین ارش، به جهت عدم جواز قانونی برای تعیین ارش نقض کرده ولی شعبه اول در مورد مشابه دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامی »
« مصوّب 1370، ارش اختصاص به مواردی »
« دارد که در قانون برای صدمات وارده به »
« اعضاء دیه تعیین نشده باشد . در ماده 442 »
« قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم »
« ازآن که بهبودی کامل یافته ویا عیب و نقص »
« درآن باقی بماند،دیه معین شده است که حسب »
« مورد همان مقدار باید پرداخت گردد . تعیین »
« مبلغی زائد بردیه با ماده مرقوم مغایرت دارد »
« علیهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجدید نظر مرکز»
« استان صحیح و منطبق با قانون می باشد.این »
« رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به »
« قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب مردادماه »
« 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم »
« الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir