بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 177 - شماره 624 مورخ 18/1/1377: استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل

عنوان : طبق مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوّب
1371 استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و
نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است.
علت طرح: صدور آراء متهافت از شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی
موضوع : استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مرکزی با استنباط از ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوّب سال 1371 در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد آراء متهافتی صادر کرده است: به موجب دادنامه شماره 6-28/2/1376 به امضاء رئیس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول را گر چه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقی و رأی دادگاه نخستین را که در این مورد یک مجازات برای جاعل در نظر گرفته نقض و برای هر کدام از جرائم یاد شده به طور جداگانه مجازات تعیین کرده ولی طبق دادنامه شماره 20-25/3/76 به امضاء قاضی دیگر رأی دادگاه نخستین را که در مورد مشابه برای جاعل یک مجازات تعیین کرده، تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه به موجب مواد 75 تا 82 قانون »
« مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوّب 1371 »
« برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات »
« جداگانه تعیین شده و به علاوه درماده83 قانون »
« مزبور نیز برای استفاده کننده ازسند مجعول در»
«مواردی که جاعل خوداستفاده کننده باشدمجازات »
« مقررگردیده است، بنابراین برطبق مواد مزبور »
« استفاده ازسند مجعول ، عملی مستقل از جعل »
« محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است.»
« بنا به مراتب ، دادنامه شماره 6- 28/2/76 که »
« به موجب آن با رعایت تعدد و ماده 47 قانون »
« مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند »
« مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده ، صحیح و »
« منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق »
« ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری »
« صادرگردیده درمواردمشابه لازم الاتباع میباشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir