بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 184 - شماره 634 مورخ 18/3/1378: قرار منع تعقیب(قابلیت اعتراض)

عنوان : قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل یا جرم ندانستن
عمل، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان اردبیل
موضوع : قرار منع تعقیب ( قابلیت اعتراض )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل قرار منع تعقیب متهم را که از دادگاه عمومی صادر شده با این استدلال که قرار منع تعقیب در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء نگردیده، قابل تجدید نظر ندانسته و به اعتراض شاکی رسیدگی ننموده است ولی شعب چهارم و پنجم همان دادگاه قرار منع تعقیب را قابل تجدید نظر دانسته و به اعتراض شاکی رسیدگی کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون »
« تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع »
«حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید»
« نظرمی باشد،قرارهایی است که نوعاً دردعاوی »
« حقوقی صادرمی شوند وارتباطی به امورجزائی»
« ندارد، بنابراین و با عنایت به مواد 171و172و»
«180قانون آئین دادرسی کیفری که قرارمنع تعقیب»
« متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن »
« عمل قابل شکایت معرفی شده اند، آراء صادره »
« از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان »
« اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدید»
« نظر تشخیص داده اند به اکثریت قریب به اتفاق »
« آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام »
« می نماید . این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه »
« شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب مرداد»
« ماه سال 1337درموارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir