بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 187 - شماره 638 مورخ 9/6/1378: تعدد معنوی

عنوان : ماده 718 قانون مجازات اسلامی از مصادیق بارز تعدد معنوی
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی
موضوع : تعدد معنوی

خلاصه گزارش پرونده

شعب ششم و نهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی با استنباط از ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 همان قانون، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه ششم برای راننده ای که بدون داشتن پروانه رانندگی مرتکب قتل غیر عمدی گردیده، تعیین یک مجازات را کافی و رأی دادگاه نخستین را در قسمت تعیین مجازات برای متهم از جهت ارتکاب رانندگی بدون پروانه زائد دانسته و کأن لم یکن کرده است ولی شعبه نهم اتهام راننده ای را که بدون داشتن پروانه رانندگی مرتکب ایراد صدمه بدنی غیر عمدی گردیده مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعیین دو مجازات را برای او صحیح تشخیص داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر »
« به مواد 714 الی 717 همان قانون که مقرر داشته »
« هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین »
« رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده در موقع وقوع »
« جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد... به بیش از »
« دو سوم حداکثرمجازات مذکوردرمواد فوق محکوم »
« خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی »
« جرم می باشد ، زیرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال »
« مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم »
« تعیین مجازات جداگانه برای هر یک ازجرائم مزبور»
« می باشد ، با وجود مواد 714 و 723 و 47 قانون »
« مجازات اسلامی دیگرنیازی به وضع ماده 718 آن »
« قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی »
« در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که »
« در خود قانون ، مجازات خاصی برای آن در نظر »
« گرفته شده است . بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت »
« عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت آراء رأی شعبه»
« ششم دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان شرقی را که »
« در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه »
« رانندگی به استناد ماده 718قانون مارالذکریک فقره »
« مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و »
« موازین قانونی و صحیح تشخیص می دهد. این رأی »
« به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی »
« کیفری مصوّب سال 1337 برای کلیه دادگاهها در »
« موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir