بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 188 - شماره 639 مورخ 11/8/1378: آراء مشمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

عنوان : تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح است مجالی برای ورود
به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : آراء مشمول ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

خلاصه گزارش پرونده

شعب دهم، چهاردهم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را شامل آراء غیر قطعی نیز دانسته و در اجرای بند 2 ماده یاد شده آرای غیابی دادگاه نخستین را نقض کرده اند ولی شعبه نهم فقط آراء قطعی را مشمول ماده مزبور دانسته و درخواست نقض رأی غیابی دادگاه نخستین را که در اجرای بند 2 آن ماده مطرح شده قابل رسیدگی ندانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه مقررات ماده 18 قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی وانقلاب یکی ازطرق فوق »
« العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و »
« تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد »
« مجالی برای ورود بمرحله رسیدگی فوق العاده »
« نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم »
« غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید »
« نظرخواهی است وتا وقتی که مهلت واخواهی »
« وتجدید نظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال »
«مقررات ماده مذکورنسبت به رأی غیابی وجاهت»
« قانونی ندارد.بنابه مراتب،حکم شعبه نهم دادگاه »
« تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت »
« دارد به اکثریت آراءاعضای هیأت عمومی دیوان»
« عالی کشورتأیید می شود.این رأی به استناد ماده »
« 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و»
« انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی »
« کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir