بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 193 - شماره 645 مورخ 23/9/1378: نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل

عنوان : صرف نگهداری نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن فاقد جنبه
کیفری است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان مرکزی
موضوع : نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در خصوص جرم بودن یا نبودن نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه پنجم رأی محکومیت متهم را که از دادگاه نخستین به استناد تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امر سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند صادر شده تأیید کرده ولی شعبه چهارم در مورد مشابه به علت عدم نص قانونی بر جرم بودن عمل، رأی دادگاه نخستین بر محکومیت متهم را نقض و حکم بر برائت او صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه بر طبق ماده 640 قانون مجازات »
« اسلامی ( تعزیرات مصوّب 1375) که بموجب »
« ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن »
« ملغی شده، نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و »
« ویدئو یا به طور کلی هرچیزی که عفت واخلاق »
« عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به »
« منظورتجارت وتوزیع باشد جرم محسوب میشود »
« بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبوردرصورتی»
« که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد »
« از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده فاقد »
« جنبه جزائی است. بنابه مراتب دادنامه صادره از »
« شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی »
« (اراک) در حدی که با این نظر مطابقت دارد به »
« نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشورتأیید می شود. این رأی به استناد ماده 270 »
« قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب »
« ( در امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان »
« عالی کشور لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir