بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 194 - شماره 648 مورخ 26/11/1378: ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

عنوان : مرجع اعمال ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان،
دیوان عالی کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب یازدهم و سی وچهارم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعب یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه یازدهم خود را صالح برای رسیدگی به اعلام اشتباه نسبت به رأی دادگاه تجدید نظر استان دانسته و رأی تجدید نظر خواسته را نقض کرده ولی شعبه سی و چهارم در مورد مشابه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تشخیص داده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« مراد قانونگذار از ذکر جمله: (... دادگاه تجدید نظر »
« با توجه به دلیل ابرازی ، رأی صادره را نقض و »
« رسیدگی ماهوی خواهد کرد) درتبصره 3ماده 235 »
« قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در »
« امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت »
« به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن »
« شده از حیث درجه و شأن عالی تر باشد ، بنابراین »
« و با توجه به اینکه دادگاههای همعرض حق نقض »
« آرای صادره یکدیگر را ندارند ونظربه اصل 161 »
« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص »
« نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح »
« قوانین در محاکم و نظر به اینکه دیوان عالی کشور »
« ازاین حیث مرجع نقض وابرام است،چنانچه مرجع »
« تجدید نظر دعوایی دادگاه تجدید نظر استان باشد ، »
« مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را »
« دارد ، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنا به مراتب »
« رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال »
« ماده 235 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض »
« رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان »
« مازندران است، منطبق با موازین قانونی تشخیص »
« می شود . این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین »
« دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری »
« مصوّب سال 1378 در موارد مشابه برای دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir