بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 196 - شماره 651 مورخ 3/8/1379: صلاحیت دادگاه اطفال

عنوان : به کلیه جرائم اشخاص کمتر از هجده سال تمام باید در دادگاه اطفال
رسیدگی شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان گلستان
موضوع : صلاحیت دادگاه اطفال

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر اشخاص کمتر از 18 سال اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی ( جانشین دادگاه اطفال ) و انقلاب واقع در حوزه آن دادگاه آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه پنجم صلاحیت دادگاه انقلاب و شعبه سوم صلاحیت دادگاه عمومی ( جانشین دادگاه اطفال ) را تأیید کرده اند:
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری »
« مصوّب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرائم »
« اشخاص کمتر از18 سال تمام بر طبق مقررات »
« عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر»
« به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر»
« تربیت وتهذیب می باشد ونیزخصوصیات جسمی »
« وروانی واصل عدم مسئولیت اطفال بزهکارایجاب»
« کرده که قانونگذاربا رعایت قاعده حمایت ازمجرم »
« دادگاه خاصی را درمورد رسیدگی به مطلق جرائم»
« آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده »
« 308 قانون مزبور،دادگاههای عمومی وانقلاب فقط»
« بر اساس این قانون عمل می نمایند و کلیه قوانین و»
« مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های »
« عمومی وانقلاب الغاء گردیده است،لذا رأی صادره»
« از شعبه سوم دادگاه تجدید نظراستان گلستان که با »
« این نظرانطباق دارد به اکثریت آراء اعضای هیأت »
« عمومی دیوان عالی کشور قانونی ومطابق موازین »
« شرع تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده270»
« قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در »
« امورکیفری مصوّب سال 1378 برای شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir