بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 199 - شماره 656 مورخ 23/11/1380: آیین دادرسی دادگاه های نظامی

عنوان : رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب
1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه نظامی یک تهران
موضوع : آئین دادرسی دادگاههای نظامی

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و هشتم دادگاه نظامی یک تهران در مورد قابلیت اعمال ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در دادگاه نظامی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هشتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را منصرف از دادسرا و دادگاههای نظامی دانسته و بر این اساس قرار موقوفی تعقیب متهمان را که به استناد ماده 173 قانون مزبور صادر شده نقض کرده ولی شعبه چهارم در مورد مشابه قرار موقوفی تعقیب متهمان را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« رسیدگی دادگاه های نظامی وفق قانون آئین »
« دادرسی کیفری مصوّب 1290 و اصلاحیه »
«های بعدی انجام می گیرد وقانون آئین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری »
« صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی »
« وانقلاب بوده وقسمت اخیرماده 308قانون اخیر »
« الذکر نیزمؤید این معنی است بعلاوه اصل عدم »
« شمول ماده 173قانون یاد شده نسبت به رسیدگی »
« درمحاکم نظامی است. بنابه مراتب رأی شعبه »
« 8 دادگاه نظامی تهران که بااین نظرمطابقت دارد »
« به نظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشورصحیح تشخیص وبه استناد ماده 270قانون»
« آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب »
« در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و»
« دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir