بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 202 - شماره 661 مورخ 22/7/1382: ماده 16 قانون اصلاح ﭙاره ای از قوانین دادگستری

عنوان : ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به اعتبار خود
باقی است.
علت طرح: صدور آراء متهافت از شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران
موضوع : ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

خلاصه گزارش پرونده

شعب 10 دادگاه نظامی یک تهران در مورد درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی که به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به عمل آمده، آراء متهافتی صادر کرده است: طبق دادنامه شماره 1417 – 17/7/1380 به این استدلال که ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، چون مقررات آن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احیاء نگردیده، نسخ ضمنی شده حکم بر رد درخواست محکوم علیه صادر کرده ولی طبق دادنامه شماره 1606 – 15/8/1380 به استناد ماده مرقوم با قبول درخواست محکوم علیه رأی بر تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات مندرج در حکم اول صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی »
« فعلی بکار نرفته ولی ماده 277قانون آیین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم به »
« طورصریح یا ضمنی مقررات ماده 6قانون اصلاح »
« پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به »
« اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده »
« وجود ندارد ، بنابراین رأی شعبه 10 دادگاه نظامی »
« یک تهران به شماره 1606 – 15/8/80 که براین »
« اساس صادر گردیده،به اکثریت آراء اعضاء هیأت »
« عمومی دیوان عالی کشور صحیح ومنطبق با قانون »
« تشخیص می شود.این رأی به استناد ماده 270قانون»
« آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور »
« کیفری درموارد مشابه برای دادگاهها وشعب دیوان »
« عالی کشور لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir