بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 203 - شماره 664 مورخ 30/10/1382: جرائم مربوطه به مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد است(صلاحیت ذاتی دادگاه)

عنوان : تبصره 1 الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب
اسلامی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور
موضوع : جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد
است. ( صلاحیت ذاتی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب و کیفری استان اردبیل آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سی و یکم با تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف کرده، ولی شعبه بیستم با این استدلال که چون تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به بند 5 ماده 5 همان قانون مؤخرالتصویب می باشد، در جرائم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است، صلاحیت دادگاه کیفری استان را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای »
« عمومی و انقلاب اسلامی مصوّب پانزدهم تیر»
« ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و»
« الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در»
« صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است . 1- »
« کلیه جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی ومحاربه»
« یا افساد فی الارض 2- توهین به مقام بنیانگذار »
« جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری3- »
« توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه »
« و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با »
« نظام . 4- جاسوسی به نفع اجانب 5- کلیه جرائم »
« مربوط به قاچاق ومواد مخدر6- دعاوی مربوط »
« به اصل 49 قانون اساسی و علیرغم اصلاحات »
« و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان »
« به قوت خود باقی بوده وتغییرحاصل ننموده است»
« وتبصره ذیل ماده 4اصلاحی قانون مرقوم صرفاً »
« در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد »
« از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای »
«انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد»
« لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون »
« یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که »
« مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را درصلاحیت»
« دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف »
« ازموارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی»
« می باشد. بنابه مراتب رأی شعبه 31 دیوان عالی »
« کشور که بر این مبنا صادر شده صحیح و منطبق »
« با موازین ومقررات تشخیص گردیده وتأیید میشود»
« این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در »
« موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی »
« کشور لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir