بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 208 - شماره 674 مورخ 30/1/1384: اعلام اشتباه نسبت به حکم کیفری از سوی معاون قضائی دادگستری استان

عنوان : در حوزه های قضائی که دادسرا تشکیل نگردیده، منحصراً رئیس
حوزه قضائی اختیار درخواست رسیدگی مجدد از هیأت تشخیص را
دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور
موضوع : اعلام اشتباه نسبت به حکم کیفری از سوی معاون قضائی دادگستری
استان

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به تقاضای معاون قضائی دادگستری استان مبنی بر نقض حکم کیفری به علت اشتباه بودن، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه پنجم تشخیص تقاضای معاون قضائی دادگستری استان گلستان را به این استدلال که در قانون حق اعلام اشتباه فقط برای دادستان و یا رئیس حوزه قضائی – در جایی که دادسرا تشکیل نشده – می باشد، قابل طرح ندانسته و رد کرده، ولی شعبه هفتم آن را پذیرفته و رأی را نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل »
« دادگاههای عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 »
« قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب»
« در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده »
« 32 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای »
« عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوّب »
« 9/11/1381 رئیس قوه قضائیه، درحوزه هایی»
« که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضائی»
« اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را »
« خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده »
« را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان »
«عالی کشورارسال نماید.بنابه مراتب قانون مزبور»
«با توجه به اعتبارقضیه محکوم بها موضوع حصر»
« را مد نظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیر »
« مجموعه رئیس حوزه قضائی موردنظرنبوده است»
« بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی »
« دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان»
« عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و »
« موافق موازین قانونی می باشد. این رأی به موجب»
« ماده 270قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و»
«انقلاب درامورکیفری برای شعب دیوان عالی کشور»
« و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir