بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 215 - شماره 683 مورخ 13/10/1384: ماده 301 قانون مجازات اسلامی

عنوان : حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی بر ارش نیز حاکم است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی
موضوع : ماده 301 قانون مجازات اسلامی

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با استنباط از ماده 301 قانون مجازات اسلامی در موردی که مجموع دیه مقدر و ارش صدمات وارد شده به زن بیش از ثلث دیه کامل مرد بوده، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هشتم مقررات ماده مزبور را هم نسبت به دیه و هم نسبت به ارش اجرا ولی شعبه چهارم فقط نسبت به دیه اجرا کرده و نسبت به ارش قابل اجرا ندانسته است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوّب »
« 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و »
« شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین »
« نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول »
« مختلف باب نهم قانون مرقوم،مربوط به دیه اعضاء »
« ارش ( دیه غیر مقدر) به عنوان مجازات قانونی »
« مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده »
« 474 این قانون نیزمترادف با دیه ذکرگردیده است، »
« لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت »
« رویه قضائی دیوان عالی کشوردرمواردی که جمع »
« صدمات وارده بر اناث ، ناشی از سبب واحد بوده »
« و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل »
« مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده »
«301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود »
« ورأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان »
« غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح »
« و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این »
« رأی برابرماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای»
« عمومی و انقلاب درامور کیفری، در موارد مشابه »
« برای دادگاهها وشعب دیوان عالی کشورلازم الاتباع»
« است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir