بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 217 - شماره 685 مورخ 23/12/1384: تخریب و تصرف اراضی ملی و قطع نهال های جنگلی(تعدد جرم)

عنوان : تخریب منابع ملی به منظور تصرف وقطع اشجار،مشمول مقررات
مربوط به تعدد مادی جرم می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه
موضوع : تخریب وتصرف اراضی ملی و قطع نهال های جنگلی ( تعدد جرم )

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم و یازدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در رسیدگی به جرائم موضوع مواد690 قانون مجازات اسلامی و42 و 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب سال 1346 وانطباق اعمال ارتکابی با ماده 47 قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر کرده اند:شعبه پنجم تخریب و تصرف اراضی ملی و قطع نهال های جنگلی را به استدلال که قطع نهال های جنگلی نتیجه قهری تخریب است فعل واحد دارای عناوین متعدد تشخیص داده و به همین جهت تعیین دو مجازات را برای مرتکب جرائم مزبور قانونی ندانسته ورأی دادگاه نخستین را در قسمت محکومیت او به قطع نهال های جنگلی نقض کرده ولی شعبه یازدهم جرائم ارتکابی را مختلف و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دانسته و رأی دادگاه نخستین را که برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین کرده تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع »
« طبیعی ومحیط زیست به منظورتصرف با ماده »
« 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع »
« اشجار با ماده 42 قانون حفاظت وبهره برداری»
« ازجنگل ها و مراتع منطبق است؛زیرا هر یک »
« ازاعمال ارتکابی واجد جنبه جزائی خاص بوده »
« و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی »
« وتعدد مادی جرم،محسوب می گردد، علیهذا به »
« نظراکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه»
« قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم »
« دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه که با این نظر»
« انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد»
« این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، »
« در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور »
« و دادگاهها لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir