بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 219 - شماره 687 مورخ 2/3/1385: صلاحیت دادگاه اطفال

عنوان : جرائم مذکور در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب، از صلاحیت کلی دادگاه اطفال مستثنی
گردیده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دادگاه اطفال

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیستم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 و ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تعیین صلاحیت دادگاه در مورد جرائم مذکور در تبصره یاد شده که اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام مرتکب شده، اختلاف نظر داشته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری استان و عمومی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیستم صلاحیت دادگاه کیفری استان و شعبه بیست و هفتم صلاحیت دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به جرائم اطفال را تأیید کرده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری »
« مصوّب 22/1/1378 به کلیه جرائم اشخاص »
« بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال »
« طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و »
« مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح »
« قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب »
« مصوّب 21/7/1381 رسیدگی به جرائم »
« مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا »
« اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز »
« جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدید »
« نظراستان که دراین مورد دادگاه کیفری استان»
« نامیده می شود، به عمل می آید و بموجب این »
« تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکوردراین »
« قانون ، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت »
« مجازات ولزوم اعمال دقت بیشتر ازحیث آثار»
« اجتماعی، ازصلاحیت عام وکلی دادگاه اطفال »
« که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور »
« ضمنی منتزع گردیده ودرصلاحیت انحصاری»
« دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی »
« تشکیل می یابد قرارداده شده است. بنابه مراتب»
« فوق،به نظراکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان »
« عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در »
« رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از »
« هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون »
« اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب »
« مصوّب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم »
« مذکور دراین تبصره،مستثنی گردیده است و رأی »
« شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این »
« نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می »
« گردد. این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی»
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در »
« مواردمشابه برای کلیه دادگاهها وشعب دیوان عالی»
« کشور لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir