بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 220 - شماره 689 مورخ 20/4/1385: صلاحیت دیوان عالی کشور

عنوان : در صورت نقض رأی تجدید نظر خواسته در شعبه تشخیص دیوان
عالی کشور، به علت عدم صلاحیت دادگاه، پرونده باید در مرجع
صالح طرح شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست و هفتم و چهل و دوم
موضوع : صلاحیت دیوان عالی کشور

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و هفتم و چهل و دوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه چهل و دوم در موردی که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور رأی دادگاه تجدید نظر را به علت عدم صلاحیت نقض و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه نخستین را در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام داشته، به تجدید نظر خواهی رسیدگی و رأی تجدید نظر خواسته را نقض کرده است ولی شعبه بیست و هفتم در مورد مشابه به این استدلال که با توجه به صراحت ذیل تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 اقتضا داشت شعبه تشخیص دیوان عالی کشور پس از نقض رأی دادگاه تجدید نظر، نسبت به رأی بدوی رسیدگی می نمود، پرونده را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و اعاده نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق قوانین مصوّب، صلاحیت دادگاهها در امور »
« کیفری ازحیث رسیدگی تابع نوع مجازات ومیزان »
« آن است ، بنابراین رسیدگی به تجدید نظرخواهی »
« شاکی در مورد اتهام متهم به ارتکاب قتل عمد، با »
« توجه به نوع مجازات آن در صلاحیت دیوان عالی »
« کشوراست و رسیدگی به اعتراض معترض نسبت »
« به آراء قطعی با شعب تشخیص دیوان عالی کشور »
« می باشد، علیهذا تا زمانی که رأیی قطعیت حاصل »
« نکرده، شعب تشخیص صالح به رسیدگی نخواهند »
« بود ، حال چنانچه به درخواست تجدید نظر در »
« مرجع غیرصالح رسیدگی ولی اعتراض فوق العاده»
« نسبت به آن به شعبه تشخیص محول شده باشد، به »
« این لحاظ که یک مرحله ازرسیدگی درمرجع صالح»
« انجام نگرفته ورأی مرجع فاقد صلاحیت قانونی نیز»
« بلا اثرمی باشد، اعاده پرونده جهت طرح درمرجع »
« واجد صلاحیت صحیح و منطبق با قانون است. بنا »
« به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی ، »
« رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور صحیح و»
« قانونی تشخیص و به استناد ماده 270 قانون آئین »
« دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری»
« در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و »
« لازم الاتباع می باشد.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir