بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 221 - شماره 690 مورخ 3/5/1385: قطعی بودن رأی دادگاه عمومی در مورد قرار منع تعقیب دادسرا

عنوان : رأی دادگاه عمومی در مورد قرار منع تعقیب دادسرا قطعی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع : رأی دادگاه عمومی در مورد قرار منع تعقیب دادسرا

خلاصه گزارش پرونده

شعب شانزدهم و بیست و چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران در رسیدگی به درخواست تجدید نظر از رأی دادگاه عمومی که در تأیید قرار منع تعقیب صادر شده است، آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه بیست و چهارم به درخواست تجدید نظر رسیدگی و رأی تجدید نظر خواسته را تأیید کرده ولی شعبه شانزدهم در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را قطعی و غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به بند "ن" از ماده 3 قانون اصلاح قانون »
« تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب »
« 28/7/1381 ، قرار منع تعقیب صادره از »
« بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل »
« اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در »
« این مورد قطعی وغیرقابل تجدید نظراست ،علیهذا »
« به نظراکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی »
« وحدت رویه دیوان عالی کشور،رأی شعبه شانزدهم »
« دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظرمنطبق »
« است قانونی تشخیص ومورد تأیید است.این رأی به »
« استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای »
« عمومی وانقلاب درامورکیفری درموارد مشابه »
« برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم »
« الاتباع خواهد بود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir