بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد

رأی شماره474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد

شماره هـ/89/716

تاریخ: 27/10/1389
شماره دادنامه: 474
کلاسه پرونده: 89/716
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شوش دانیال(ع).
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شهرداری شهرستان شوش دانیال(ع) به موجب نامه تقدیمی به شماره 9439/11 مورخ 10/5/1389 اشعار می‎دارد شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که مطابق ثبت عمومی به ثبت رسیده و با اسناد عادی نقل و انتقال یافته آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 34 مورخ 29/1/1388 در پرونده کلاسه 4/87/1777 و شعبه سی و یکم دیوان به موجب دادنامه 476 مورخ 5/3/1387 در پرونده کلاسه 31/85/1681 به جهت اینکه شاکی، مطابق سند رسمی مالکیت ندارد دعوا را قابل استماع ندانسته‎اند و قرار رد دادخواست صادر کرده‎اند. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 874 مورخ 19/6/1381 در پرونده کلاسه ت1/87/1749 شکایت کسی که با سند عادی، خود را مالک معرفی کرده وارد دانسته است، همچنین شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 27/85/2054 و به موجب دادنامه 52 مورخ 15/1/1386، با توجه به اینکه سند عادی ابرازی شاکی در دادگاه تنفیذ گردیده، شاکی را به عنوان مالک شناخته و به دعوا رسیدگی کرده است و شعبه بیست و هشتم دیوان نیز در پرونده کلاسه 85/28/613 و به موجب دادنامه 2371 مورخ 23/11/1386 سند عادی نقل و انتقال ملک را مورد پذیرش قرار داده و در دعوای آقای غلامرضا خطبا به طرفیت شهرداری شهرستان شوش دانیال و به خواسته الزام به اعطای معوض بابت قرار گرفتن یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
علیهذا شاکی با توجه به مراتب فوق البیان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، بین آراء صادره از شعب 4 و 31 و 28 تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد 22 و 47 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 166 مورخ 28/7/1375 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رأی شماره474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد جواز قانونی ندارد

شماره هـ/89/716

تاریخ: 27/10/1389
شماره دادنامه: 474
کلاسه پرونده: 89/716
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شهرداری شوش دانیال(ع).
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شهرداری شهرستان شوش دانیال(ع) به موجب نامه تقدیمی به شماره 9439/11 مورخ 10/5/1389 اشعار می‎دارد شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که مطابق ثبت عمومی به ثبت رسیده و با اسناد عادی نقل و انتقال یافته آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 34 مورخ 29/1/1388 در پرونده کلاسه 4/87/1777 و شعبه سی و یکم دیوان به موجب دادنامه 476 مورخ 5/3/1387 در پرونده کلاسه 31/85/1681 به جهت اینکه شاکی، مطابق سند رسمی مالکیت ندارد دعوا را قابل استماع ندانسته‎اند و قرار رد دادخواست صادر کرده‎اند. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 874 مورخ 19/6/1381 در پرونده کلاسه ت1/87/1749 شکایت کسی که با سند عادی، خود را مالک معرفی کرده وارد دانسته است، همچنین شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 27/85/2054 و به موجب دادنامه 52 مورخ 15/1/1386، با توجه به اینکه سند عادی ابرازی شاکی در دادگاه تنفیذ گردیده، شاکی را به عنوان مالک شناخته و به دعوا رسیدگی کرده است و شعبه بیست و هشتم دیوان نیز در پرونده کلاسه 85/28/613 و به موجب دادنامه 2371 مورخ 23/11/1386 سند عادی نقل و انتقال ملک را مورد پذیرش قرار داده و در دعوای آقای غلامرضا خطبا به طرفیت شهرداری شهرستان شوش دانیال و به خواسته الزام به اعطای معوض بابت قرار گرفتن یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
علیهذا شاکی با توجه به مراتب فوق البیان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رأی وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، بین آراء صادره از شعب 4 و 31 و 28 تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد 22 و 47 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 166 مورخ 28/7/1375 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشد صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir