بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 10 - شماره 1542 مورخ 8/8/1336: دادخواست فرجامی ( کسری نسخ دادخواست و پیوستهای آن )

عنوان: ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و طبق ماده 534 آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست های آن به عهده دادخواست دهنده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع: دادخواست فرجامی (کسری نسخ دادخواست و پیوست های آن )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هشتم دیوان عالی کشور قرار رد دادخواست فرجامی را که به علت ضمیمه نشدن رونوشت حکم فرجام خواسته پس از رؤیت اخطاریه رفع نقص از طرف فرجام خواه و انقضاء مهلت قانونی صادر شده است به استدلال اینکه ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی که مورد استفاده فرجام خواه می باشد ناظر است به اوراق بدوی و شامل حکم فرجام خواسته که از ضمائم قانونی دادخواست فرجامی است نمی باشد، استوار نموده است ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور قرار رد دادخواست فرجامی را که به علت ضمیمه نشدن رونوشت قرار فرجام خواسته در مهلت قانونی صادر شده است به استدلال اینکه بر حسب مستفاد از ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی لازم بوده است مدیر دفتر رونوشت قرار را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام خواه وصول نماید، فسخ نموده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«طبق ماده 534 آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی وپیوستهای قانونی آن (لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت)به عهده دادخواست دهنده است وخودداری از تسلیم برگ های مزبور در مدت مقرر برأی رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود وبا تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده 111 و همچنین دستور مرقوم در ماده 83 آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی وپیوست های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده ، مخصوص به موارد مزبور است ودر مورد دادخواست فرجامی و پیوستهای آن قابل استناد نیست ، بنابرأین استدلال شعبه سوم در حکم شماره 851 بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده 111 از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ های مذکور از طرف فرجام خواه در مدت مقرر برأی رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود ودفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی وپیوست های قانونی آن ندارد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir