بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 20 - شماره 572 مورخ 29/2/1339: تحریر ترکه

عنوان: عدم حضور متقاضی تحریر ترکه و غیبت اشخاصی که احضار شده اند مانع انجام تحریر ترکه نبوده و دادگاه نمی تواند به عذر عدم حضور متقاضی جریان پرونده را متوقف نماید یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید.
علت طرح: درخواست دادستان کل کشور
موضوع: تحریر ترکه

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه های بخش تهران در مورد درخواست اشخاص مبنی بر انجام تحریر ترکه اقدامات مختلفی معمول داشته اند به این توضیح که بعضی از دادگاه ها به علت عدم حضور متقاضی تحریر ترکه در موعد اجرأی قرار، جریان پرونده را متوقف ساخته و بعضی دیگر به اجرأی قرار مبادرت ورزیده اند. موضوع به درخواست دادستان کل کشور باستناد ماده 43 قانون امور حسبی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

نظر به اینکه مطابق مفاد ماده 1 قانون حسبی دادگاه ها در امور حسبی مکلفند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند وبه دستور ماده 14 قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجوئی و اقدامی که برأی اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده 212 فوق الذکر غیبت اشخاص که احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ، بنا بمراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی می باشد) با احضار برأی دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباٌ اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده ها را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برأی انجام امر وختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir