بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 23 - شماره 118 مورخ 16/4/1341: انقطاع مرور زمان

عنوان: طبق ماده 761 قانون آیین دادرسی مدنی فقط مطالبه خواسته به واسطه دادخواست یا اظهارنامه قانونی قاطع مرور زمان است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور
موضوع: انقطاع مرور زمان

خلاصه گزارش پرونده

سازمان جنگلبانی مطالباتی از اشخاص داشته که به استناد تبصره 4 قانون بودجه سال 1334 که در قانون بودجه سالهای 1335 و 1336 نیز تأیید شده بر اساس مقررات آیین نامه اجرائی مالیاتها در مقام وصول برآمده و پیش آگهی صادر و رسماٌ مطالبه کرده است و چون اجراء ثبت و اجراء دادگستری اقدام به وصول نکرده اند بناچار از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه مطالبه حق کرده است. دادگاه استان در هر دو مورد که برأی دو موضوع مختلف احقاق حق شده بوده به علت ایراد وکیل خوانده مورد را مشمول مرور زمان اعلام داشته و ارسال پیش آگهی و مراجعه به اجراء ثبت و اجراء دادگستری را قاطع مرور زمان ندانسته است. بر اثر فرجام خواهی شعبه پنجم دیوان عالی کشور قرار مرور زمان را استوار ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور قرار را نقض کرده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون تبصره 4 قانون بودجه سال 1334 مورد استناد سازمان جنگلبانی ایران که اجازه داده است مطالبات دولت از اشخاص وشخصیت های حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و عوارض گمرکی باشد طبق آیین نامه اجرأیی مالیاتها وصول شود در قانون بودجه سالهای 35 و 36 تأیید شده در قانون بودجه سال 37 و تنفیذ نگردیده، پیش آگهی که در سال 37 ابلاغ شده است مستند و ارزش قانونی نداشته ونظر به اینکه طبق ماده 761 آیین دادرسی مدنی فقط مطالبه خواسته به واسطه دادخواست یا اظهارنامه قانونی قاطع مرور زمان است، نمی توان پیش آگهی موصوف را قاطع مرور زمان دانست بنابرأین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح صادر شده و به اکثریت آراء تأیید می شود وطبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برأی دادگاه ها لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir