بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 26 - شماره 603 مورخ 4/3/1343: تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضائی دانشکده حقوق

عنوان: تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب 1335 به قوت خود باقی است.
علت طرح: صدور آراء متهافت از شعبه هفتم دیوان عالی کشور
موضوع: تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضائی دانشکده حقوق

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفتم دیوان عالی کشور در موضوع تبدیل رتبه کارمندان اداری وزارت دادگستری به قضائی و در استنباط از تبصره 4 اصلاحی قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفند ماه 1338 رویه های مختلفی اتخاذ نموده است. به طوری که شعبه مذکور در یک مورد تبصره مذکور را ناقض تبصره 14 ماده 1 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 1335 دانسته وتبدیل رتبه را قبول کرده ولی در مورد مشابه دیگر آن را رد نموده است. در هر دو مورد آراء صادر شده در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفند ماه 1338 ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی توانسته اند از مزیت مذکور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال 1335 استفاده نمایند وچون اجرأی مفاد آن با اجرأی حکم تبصره اخیر الذکر در باره لیسانسیه های حقوق و دانشکده معقول ومنقول و فارغ التحصیلان کلاس قضائی که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده اند تباین و تهافتی ندارد تبصره اخیر الذکر به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده و نتیجه حکم مورخ 18/4/41 به کلاسه 15/767 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده صحیحاً صادر گردیده و خالی از اشکال است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir