بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 53 - شماره 72 مورخ 4/9/1353: حجر

عنوان: وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به همین منظور به دادگاه نیست ، همچنین فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست.
علت طرح: اختلاف نظر دادرسان دادگاه استان اصفهان
موضوع: حجر

خلاصه گزارش پرونده

بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان اصفهان در رسیدگی پژوهشی نسبت به رأی شعبه اول دادگاه شهرستان اصفهان که حسب تقاضای بانو...حکم حجر همسر او را که در خلال رسیدگی فوت شده صادر نموده اختلاف عقیده بوجود آمده است به این شرح:
1- یکی از مستشاران اعتقاد داشته که مفاد ماده 70 اصول تشکیلات و ماده 1223 قانون مدنی و مواد 59 و 20 قانون امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر از وظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و چون دادگاه شهرستان بدون توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی نموده است باید دادنامه پژوهش خواه فسخ و رد درخواست حجر صادر گردد.
2- مستشار دیگر عقیده داشته است که تکلیف قانونی دادستان پس از استحضار از وجود محجور به مراجعه به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وتعیین قیم مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه نیست لکن با فوت شخص مورد درخواست حجر موضوع حجر او منتفی گردیده و به لحاظ انتفاء موضوع باید دادنامه پژوهش خواسته فسخ و قرار رد درخواست صادر شود.
3- رئیس دادگاه بر این عقیده بوده است که تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع به دادگاه نیست و با فوت شخصی که درخواست صدور حکم حجر او شده، ادعای حجر منتفی نمی شود و دعوی حجرمیت در تاریخ معین از جهت آنکه منشاء آثاری است درخور پذیرش می باشد و همان طور که آقای دادستان استان درخواست نموده ا ند بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده به جریان گذارده شود.
با اعلام نظرهای مختلف بالا رئیس دادگاه به استناد ماده 42 قانون امور حسبی توسط دادستان کل کشور نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را درخواست نموده است. پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« راجع به اختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم به شرح منعکس در پرونده شماره 53/347 بوجود آمده است و به استناد ماده 42 قانون امور حسبی به وسیله جناب آقای دادستان کل نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را خواستار شده اند، نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه مورخ 4/9/53 اتخاذ شده بشرح زیر است.
1- وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برأی اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست.
2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است بافوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir