بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 67 - شماره 62(ر) مورخ 25/4/1358: وضع استخدامی کارمندان انتقالی از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری

عنوان: کارمندانی که در اجرأی تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهای 1337 و 1338 مجلس شورأی ملی و تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند می توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورأی ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 44 مجلس شورأی اسلامی به تصویب رسیده است استفاده کنند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هفتم دیوان عالی کشور و هیات رسیدگی تجدید نظر استخدامی
موضوع: وضع استخدامی کارکنان انتقالی از مجلس شورأی ملی به وزارت دادگستری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفتم دیوان عالی کشور مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورأی ملی مستخدمان مجلس شورأی ملی را که در سال 1339 طبق تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهای 1337 و 1338 مجلس شورأی ملی و تبصره 19 قانون بودجه 1338 کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند محق به دریافت حقوق ومزایای برابر با کارکنان مجلس شورأی ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورأی ملی دانسته و بر این اساس رأی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را بر رد شکایت دو نفر از کارکنان مجلس شورأی ملی که به وزارت دادگستری منتقل شده اند فسخ نموده وشکایت آنان را تا حدود و میزان فوق وارد تشخیص داده است ولی هیات رسیدگی تجدید نظر استخدامی در دیوان عالی کشور در مورد مشابه برأی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که شاکی را فقط به دریافت حقوق ومزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق ومزایای کارکنان مجلس شورأی ملی ذیحق شناخته نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«به موجب تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهای 1337 و 1338 مجلس شورأی ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورأی ملی و درباره خدمتگزاران جزء وکارگران مطابق آیین نامه های مجلس شورأی ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد واز عبارات ماده 3 قانون بودجه سال 1344 مجلس شورأی ملی به اینکه (قوانین و مقررات استخدامی که برأی کارکنان مجلس شورأی ملی به تصویب برسد شامل کارمندان وخدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود)چنین استنباط می گردد که قوانین ومقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برأی کارکنان مجلس شورأی ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می شود که از مجلس شورأی ملی انتقال یافته اند، بنابرأین کارمندانی که در اجرأی تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهای 1337 و 1338 مجلس شورأی ملی و همچنین تبصره 19 قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده اند می توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورأی ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورأی ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند، به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 این رأی برأی شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir