بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 71 - شماره 3 مورخ 5/2/1360: ماده 67 مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352

عنوان: ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود.
علت طرح: صدور آراء متهافت از دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات
موضوع: ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیات رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که موضوع شکایت شاکیان صدور حکم بر ابقاء خدمت بوده و رأی مختلف صادر کرده: در یک مورد قرار عدم صلاحیت هیات یاد شده را ابرام و در مورد دیگر (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند) نقض کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورأی سازمان امور اداری واستخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود، نظر به اینکه حق شکایت وتظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کار دولتی نداشته وکارمند دولت محسوب نمی شده اند یا علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده ، به هر حال محفوظ است ومرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ 5/3/1352 هیاتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرأی لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری والغای مواد 61 ، 62 و63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاههایی است که طبق قانون جانشین آن هیاتها شده اند، بنابرأین رأی شماره 178-18/4/1356 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح ومنطبق با موازین قانونی وپیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir