بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 80 - شماره 6 مورخ 27/2/1361: هزینه دادرسی

عنوان: شرکتهای دولتی که دارأی شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای عمومی تهران و قزوین
موضوع: هزینه دادرسی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در مقام رسیدگی به شکایت شرکت برق منطقه ای تهران از قرار رد دادخواست صادر شده از دفتر دادگاه بعلت عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی ، با استدلال اینکه قسمت آخر ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به دعاوی مربوط به دولت می باشد نه شرکتهای انتفاعی وابسته به دولت قرار معترض عنه را تایید کرده است ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین با قبول دادخواست شرکت برق منطقه ای تهران بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی وارد رسیدگی ماهوی شده و خوانده را به تادیه مبلغ خواسته محکوم کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی ومخالف با اصل وقاعده کلی مذکور است ونظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد، بنابرأین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند وشرکتهای وابسته به دولت که دارأی شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند، علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می باشد. این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برأی دادگاهها در وارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir