بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 84 - شماره 30 مورخ 30/11/1361: رد دادرس (مرجع رسیدگی پس از امتناع دادرس از رسیدگی )

عنوان: درصورت پذیرش رد از سوی دادرس و امتناع او از رسیدگی پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می گردد واگر شعبه دیگری نباشد به دادرس علی البدل و اگر دادرس علی البدل هم نباشد به نزدیکترین دادگاه ارجاع می شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی رشت
موضوع: رد دادرس (مرجع رسیدگی پس از امتناع دادرس از رسیدگی )

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه عمومی رودسر که دارأی دو عضو بوده در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به رأی دادگاه صلح رودسر در دو پرونده به لحاظ لمتناع یکی از دادرسان از رسیدگی به علت سابقه اظهار نظر قضائی و اینکه حسب مقررات لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ادامه رسیدگی با یک نفر دادرس قانونی نبوده پرونده ها را در اجرأی ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه عمومی لنگرود که نزدیکترین دادگاه بوده فرستاده است ، دادگاه اخیر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و با تحقیق اختلاف در صلاحیت پرونده ها به دادگاه عمومی رشت ارسال و یکی از آنها به شعبه دوم و دیگری به شعبه سوم ارجاع گردیده است. شعبه دوم با تایید صلاحیت دادگاه عمومی لنگرود حل اختلاف کرده ولی شعبه سوم صلاحیت دادگاه عمومی رودسر را تایید نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می شود: هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع واگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می شود، در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح ومطابق موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده سوم از مواد اضافه شده یه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir