بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 92 - شماره 29 مورخ 28/8/1363: مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل

عنوان: مسئولیت جبران خسارات ناشی از تلف یا گم شدن یا نقص مال التجاره موضوع مواد 386 و 387 قانون تجارت به عهده متصدی حمل ونقل است ، لذا طرح دعوی علیه نماینده متصدی حمل ونقل قابل استماع نیست، مگر اینکه بر دادگاه محرز ومسلم شود که نماینده متصدی حمل ونقل دارأی اختیارات و تعهداتی بوده که اور را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی قرار گیرد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: مسئولیت نماینده متصدی حمل ونقل

خلاصه گزارش پرونده

شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعاوی به طرفیت نمایندگان تجارتی متصدیان حمل ونقل به خواسته مطالبه خساراتی که به صاحبان کالا پرداخته در دادگاه عمومی تهران اقامه کرده است. شعب پانزدهم و هفدهم دادگاه دعوی را متوجه خوانده ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده اند ولی شعبه دوم دادگاه دعوی را ثابت دانسته و رأی بر محکومیت خوانده صادر کرده است. در رسیدگی فرجامی شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عالی کشور آرأی دادگاه ها مبنی بر عدم استماع دعوی و شعبه هفدهم دیوان عالی کشور رأی دادگاه بر محکومیت نماینده تجارتی متصدی حمل ونقل را ابرام کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره متصدی حمل ونقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری )مال التجاره ، در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل ونقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل ونقل که مسئولیت وتعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت ومسلم نشده طرح کرده ، فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است ، بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم ومحروز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل ونقل دارأی اختیارات وتعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است ودر این زمینه آراء شعب سیزدهم و هجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص ونتیجتاً مورد تایید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir