بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 97 - شماره 48 مورخ 24/10/1363: افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها

عنوان: پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط ومقررات آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مصوب 27/2/1355 احداث بنا شده است ، قابلیت استماع ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی کرج
موضوع: افراز اراضی خارج از وحدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه عمومی کرج تصمیم اداره ثبت کرج مبنی بر رد درخواست افراز ملک را به لحاظ اینکه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها واقع شده تایید کرده ولی شعبه سوم همان دادگاه در مورد مشابه با فسخ تصمیم اداره ثبت کرج حکم به افراز پلاک ثبتی مورد درخواست افراز به 2 قطعه صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قلب های کشاورزی مصوب 17/9/1358 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخر التصوب برآیین نامه مورخ 27/2/1355 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثنای مواردی که قانوناً نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلا اشکال است. اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مصوب 27/2/1355 ، ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آیین مزبور جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می باشد که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط ومقررات آیین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین نامه مزبور وتایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود. بنابرأین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها وشهرکهای دارأی ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه فوق شده باشد، قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی، در هریک از پلاکهای مورد درخواست افراز، دوباب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین نامه مزبور احداث گردیده رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج ماَلاً متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می شود. این رأی برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir