بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 110 - شماره 35 مورخ 20/9/1365: دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله

عنوان: اگر نسبت به موردی در کمیسیون موضوع تبصره ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری...اظهار نظر شده باشد دعوی مجدد آن در محاکم قضائی غیر مسموع خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و بیست وسوم عالی کشور
موضوع: دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور قرار عدم استماع دعوی دادگاه عمومی شهرکرد را در مورد دعوی مجدد فرجام خواه به طرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تایید صحت سند عادی و الزام به صدور پروانه ساختمانی که به علت سابقه اظهار نظر در کمیسیون سه نفره موضوع تبصره 2 ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 13/11/1358 صادر شده ابرام نموده ولی شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه دعوی را قابل استماع تشخیص داده و قرار فرجام خواسته را نقض نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برأی تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین نامه اجرأیی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران راضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 13/11/58 شورأی انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است، در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد، بنابرأین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر اساس صادر شده صحیح تشخیص می شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir