بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 137 - شماره 545 مورخ 30/11/1369: دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله ( صلاحیت دادگاه)

عنوان: دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین دعوی غیر مالی محسوب می شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و دو کرمان در دعوی راجع به تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله دعوی را مالی محسوب و با توجه به بهای خواسته با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی دو حل اختلاف کرده است ولی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در نظیر مورد دعوی را غیرمالی دانسته و صلاحیت دادگاه حقوقی یک را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 مصوب مجلس شورأی اسلامی این است که نظر قانون گذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضائی برأی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد، بنابرأین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته ،صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در وارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir