بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 144 - شماره 557 مورخ 7/3/1370: دعوی بستانکاران کارخانه قند شیروان (شخصیت حقوقی کارخانه)

عنوان: دعوی برأی وصول بدهی کارخانه که به ثبت رسیده باید علیه کارخانه اقامه شود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هجدهم و بیست وسوم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی بستانکاران کارخانه قند شیروان (شخصیت حقوقی کارخانه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هجدهم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی رأی دادگاه حقوقی شیروان بر محکومیت کارخانه قند شیروان که هیات حمایت از صنایع اداره آن را به عهده داشته ابرام نموده است ولی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با این استدلال که هیات مذکور در ماده یک قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارهانه های کشور (مصوب سال 1343)که اداره کارخانه قند شیروان به او واگذار شده دارأی شخصیت حقوقی مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است دعوی به طرفیت کارخانه قند را مسموع ندانسته و با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه حقوقی یک شیروان محول نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دعوی بستانکاران برأی وصول بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارأی شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه ، درمواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برأی اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود ، بنابرأین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده ، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir