بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 160 - شماره 592 مورخ 6/2/1373: مهلت تجدید نظر

عنوان: آراء دادگاه ها که قبل از لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها صادر و ابلاغ گردیده و مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دهم و هجدهم دیوان عالی کشور
موضوع: مهلت تجدید نظر

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دهم عالی کشور از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب 17/5/1372 رأی دادگاه حقوقی یک را که قبل از لازم الاجراشدن این قانون صادر و ابلاغ گردیده و از آن تجدید نظر خواهی نشده مشمول مهلت مقرر در ماده 12 قانون دانسته و تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال قزوین را از رأی دادگاه حقوقی یک قزوین چون خارج از مهلت قانونی بعمل آمده رد کرده است ولی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رعایت مهلت 20 روز مقرر در ماده 12 قانون نامبرده را ضروری ندانسته و به تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تربت حیدریه از رأی دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه که خارج از مهلت مزبور بعمل آمده رسیدگی کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 12 قانون تجدید نظر آرأی دادگاهها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برأی تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آرأی دادگاهها است. در قوانین آیین دادرسی هم برأی اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب نشده است. بنابرأین آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی نفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون می باشد و درنتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir