بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 171 - شماره 609 مورخ 27/6/1375: آراء صادر شده در دعاوی غیر مالی

عنوان: آراء دادگاه عمومی در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان زنجان
موضوع: آراء صادر شده در دعاوی غیر مالی ( قابلیت تجدید نظر )

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوم دادگاهخ تجدید نظر استان زنجان در استنباط از ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آرائ مختلفی صادر کرده اند: شعبه اول رأی دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رأی هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدید نظر دانسته و با ورود به ماهیت و رسیدگی به تجدید نظر خواهی آن را تأیید کرده است ولی شعبه دوم در مورد مشابه به لحاظ غیر مالی بودن خواسته رأی دادگاه نخستین را قطعی و غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و »
« انقلاب مصوّب 15/4/1373 مجلس شورأی »
« اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد ازبندهای 7 و »
« و8 آن برغیرقابل تجدید نظربودن آرائ دادگاه »
« های عمومی دردعاوی که خواسته آن غیرمالی »
« است دلالت ندارد. بنابرأین و با عنایت به مواد»
«20 و21قانون مذکوروپیشینه امربه شرح قانون »
« تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 مصوّب 1364 »
« وقانون تعیین موارد تجدید نظراحکام دادگاهها و»
« نحوه رسیدگی آنها مصوّب 1367و قانون تجدید»
« نظر آراء دادگاهها مصوّب 1372، رأی شماره »
« 74/119/1 – 30/7/74 13 صادره از شعبه »
« اول دادگاه استان زنجان درحدی که رأی دادگاه »
« عمومی را در دعوی غیر مالی قابل تجدید نظر»
« دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است، »
« با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح ومنطبق »
« با موازین قانونی تشخیص واعلام می شود. این»
« رأی وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین »
« دادرسی کیفری مصوّب1/5/1337 برأی دادگاه»
« ها درموارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir