بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 172 - شماره 610 مورخ 8/8/1375: صلاحیت نسبی (محلی)

عنوان: انتزاع شهری از حوزه قضائی استان موجب نفی صلاحیت دادگاه آن
شهر که شروع به رسیدگی کرده است نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت نسبی ( محلی )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دیوان عالی کشور تشکیل شعب دادگاه عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستان های تابع آن را از استان آذربایجان شرقی موجب زوال صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه حقوقی یک سراب به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو آن شهر ندانسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل حل اختلاف کرده است ولی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه بدون توجه به تاریخ تقدیم دادخواست با توجه به تشکیل دادگاه عمومی در سراب و به استناد رأی وحدت رویه شماره 596 – 9/12/73 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدید نظر آراء »
« دادگاهها مصوّب 1372، در مواردی که دادگاه »
« حقوقی یک به دعاوی درصلاحیت دادگاه حقوقی »
« دو رسیدگی می نماید مرجع تجدید نظر، شعبه »
« دیگرهمان دادگاه ودرصورت نبودن شعبه دیگر»
« نزدیکترین دادگاه همعرض است و حکم صادره »
« ازدادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرأی تبصره »
« مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع وشعبه »
« 8 دادگاه عمومی این محل، رسیدگی به درخواست »
« تجدید نظررا ادامه داده وچون طبق ماده 46قانون »
« آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل »
« تثبیت گردیده لذا برأین اساس تشکیل دادگاه عمومی »
« در سراب وتأسیس استان اردبیل وانتزاع شهرستان »
«های تابعه این استان ازحوزه قضائی استان آذربایجان»
« شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده ، »
« صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید. »
« بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در»
« حدی که با این نظرمطابقت دارد صحیح ومنطبق با »
« موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بموجب »
«ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوّب 1328»
« برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد »
« مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir