بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 187 - شماره 647 مورخ 28/10/1378: تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی

عنوان: ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی
مصوّب 1376 به عقود ازدواج قبل از تصویب قانون نیز تسری
دارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان قم
موضوع: تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی را به عقد ازدواجی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده قابل تسری دانسته و حکم دادگاه بدوی که زوج را به پرداخت مهر المسمی مندرج در نکاح نامه رسمی ملزم نموده نقض و او را به پرداخت مهریه زوجه به نرخ روز محکوم نموده است ولی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان قم در مورد مشابه با اعلام عطف به ماسبق نشدن تبصره مزبور رأی دادگاه نخستین بر محکومیت زوج به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاح نامه رسمی را در حق زوجه تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک »
« تبصره به ماده 1082قانون مدنی مصوّب سال 1376»
« با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن ، »
« حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً بر»
« حسب وجه رأیج (ریالی) تعیین می شود اگرچه تاریخ »
« وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب »
« مزبور باشد. با این وصف، قانون مرقوم ( تبصره »
« الحاقی ) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد ، لذا به »
« جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان »
« قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح »
« و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود. این »
« رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای »
« عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب سال 1378 »
« درموارد مشابه برأی شعب دیوان عالی کشورو دادگاه »
« ها لازم الاتباع می باشد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2023 By 9px.ir