بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 192 - شماره 662 مورخ 29/7/1382: دعوی اعسار ( تجدید نظر خواهی از رأی مربوط به اعسار)

عنوان: دعوی اعسار از زمره دعاوی غیر مالی است که قابل درخواست
تجدید نظر می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان همدان
موضوع: دعوی اعسار ( تجدید نظر خواهی از رأی مربوط به اعسار )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان به تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه نخستین که در دعوی اعسار از پرداخت دیه صادر شده رسیدگی و آن را تأیید نموده است ولی شعبه سوم همان دادگاه در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را قابل تجدید نظر ندانسته و قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق آراء چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوّب 1313 حکم »
« رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف »
« است و بموجب بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی »
« دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی کلیه احکام »
« صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید »
« نظر می باشد. بنابه مراتب و با توجه به غیر مالی »
« بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر »
« استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر »
« دانسته مستنداً به ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه »
« های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء »
« اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و »
« منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود. این رأی »
« در موارد مشابه برأی دادگاهها و شعب دیوان عالی »
« کشور لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir