بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 196 - شماره 668 مورخ 14/7/1383: دعوی اعسار از پرداخت دیه (اهلیت خواهان)

عنوان: دعوی اعسار محکوم علیه بالغ کمتر از هجده سال تمام نسبت به
پرداخت محکوم به از نوع دیه قابل استماع می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع: دعوی اعسار از پرداخت دیه ( اهلیت خواهان )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران شخصی را که کمتر از هجده سال تمام داشته فاقد اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی اعسار از پرداخت محکوم به تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوی او را صادر کرده و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز رأی مزبور را تأیید کرده است ولی شعبه 1201 دادگاه عمومی تهران در مورد مشابه به دعوی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نموده و این حکم در شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی »
« دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری،به جرائم »
« اشخاص بالغ کمتراز هجده سال تمام دردادگاه اطفال »
«مطابق قواعد عمومی رسیدگی می شود که دراجرأی »
« مفاد این تبصره ، دادگاه اطفال شخص مجرم را به »
« پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرأی این حکم با »
« توجه به اطلاق ماده 2قانون نحوه اجرأی محکومیت »
« های مالی مصوّب1377مستلزم پرداخت دیه ازناحیه»
« محکوم علیه کیفری موصوف می باشد ومیتواند طبق»
« ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر »
« مدعی اعسار شود ، علیهذا به نظر اکثریت اعضای »
« هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم »
« دادگاه تجدید نظر استان تهران درحد انطباق با موارد »
« مذکور( استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به »
« ازنوع دیه ) صحیح وموافق موازین قانونی تشخیص »
« گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی »
« دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برأی »
« شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه »
« لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir