بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 203 - شماره 699 مورخ 22/3/1386: اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 72 قانون شهرداری

عنوان: سازمانهای دولتی می توانند اعتراض خود را نسبت به آراء
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا
مقررات و مخالفت با آنها در دادگاههای دادگستری مطرح نمایند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران
موضوع: اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 72 قانون
شهرداری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه ششم و سی و پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده 77 قانون شهرداری آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه ششم در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی شرکت دخانیات ایران از رأی شعبه 203 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی شرکت مزبوربه طرفیت شهرداری تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر شده است، رأی تجدید نظر خواسته را با این استدلال که در ماده 77 قانون شهرداری آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده تأیید کرده است ولی شعبه سی و پنجم در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه 16 تهران از رأی شعبه 905 دادگاه عمومی تهران که دعوی شرکت دخانیات علیه شهرداری تهران را به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری وارد تشخیص داده و حکم بر ابطال آن صادر کرده تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قانونگذاربرأی آراء صادره ازمراجع غیردادگستری »
« نوعاً مرجعی را برأی رسیدگی به اعتراضات و رفع »
« اشتباهات احتمالی تعیین نموده است،درحالی که برأی »
« رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده77 »
« قانون شهرداری که ابتدائأ رسیدگی می نماید چنین »
« مرجعی پیش بینی نشده است، بنابه مراتب، همانطور »
« که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی »
« وماده 13قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند »
« اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح »
« نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برأی رفع »
« هر نوع تخلف احتمالی از قانون ، در صدور آراء »
« کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات »
« و مخالفت با آنها ، به مراجع دادگستری که مرجع »
« تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت »
« اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه »
« 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این »
« نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. »
« این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی »
« دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در »
« موارد مشابه برأی شعب دیوان عالی کشورودادگاهها »
« لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir