بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 204 - شماره 702 مورخ 2/5/1386: صلاحیت شورای اصلاحات ارضی

عنوان: اصلاح اشتباهات اسناد تنظیم شده در اجرأی قانون اصلاحات
ارضی در صلاحیت شورأی اصلاحات اراضی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: صلاحیت شورأی اصلاحات ارضی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعبه دوم دادگاه شهرستان آستارا در دعوی ابطال سند زراعی به صلاحیت شورأی اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان صادر کرده، با توجه به صلاحیت عام دادگاههای دادگستری غیر موجه تشخیص داده و با نقض آن پرونده را برأی رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده است ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی را که دادگاه بخش سرعین به اعتبار صلاحیت شورأی اصلاحات ارضی صادر کرده تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق »
« و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر »
« یک ازآنها واگذار می شود براساس ضوابط ومقررات »
« خاص قانون اصلاحات ارضی است و درصورتی که »
« درنحوه این واگذاری یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به »
« موجب ماده 38 آیین نامه قانونی مصوّب کمیسیون »
«مشترک مجلسین(مرجع صالح درزمان تصویب)شورأی »
«اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید. شورأی انقلاب»
« اسلامی در 7/9/59 با الحاق یک تبصره به آیین نامه »
« مذکور و نیز در 13/2/59 اصلاح تبصره 3 ماده 2 »
« لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره هی از مواد قانون »
« اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است ، لذا »
« با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی »
« جمهوری اسلامی بنظراکثریت اعضاءهیأت عمومی »
« دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 »
« دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت داردصحیحاً »
« صادر شده و تأیید می گردد. این رأی به موجب ماده »
« 270قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب »
« در امور کیفری در موارد مشابه برأی شعب دیوان »
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir