بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 9 - شماره 3976 مورخ 25/10/1335: مداخله وکیل در دادرسی

عنوان : مداخله وکیل در دادرسی اعم است از اینکه این دخالت به وسیله
حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : مداخله وکیل در دادرسی

خلاصه گزارش پرونده

شعب هشتم ونهم دیوان عالی کشور در موضوع تأثیر مداخله وکیل متهم در دادرسی با تقدیم لایحه آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه هشتم منظور از مداخله را حضور وکیل در جلسه دادرسی دانسته و رأی دادگاه استان که حکم پژوهشی را با لحاظ لایحه وکیل مدافع متهم غیر قابل اعتراض دانسته و قرار رد دادخواست اعتراض را صادر کرده نقض نموده ولی شعبه نهم در مورد مشابه قرار رد دادخواست اعتراض را ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از »
« مواد آیین دادرسی کیفری مصوّب مرداد ماه 1328»
« یکی از مواردی که احکام صادر در امور جنحه »
« در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض »
« شناخته شده درصورتی است که دادرسی با دخالت »
« وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از اینکه این »
« دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای »
« دادرسی صورت گرفته باشد، بنابراین رأی شعبه »
« نهم دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir